گروه وکلای مهاجرت استرالیا و نیوزیلند؛ تو-اوشنیا

اخبار 

کسب شهروندی استرالیا دشوارتر می‌شود

استرالیا صدور ویزای کار موقت را لغو می‌کند

آخرین وضعیت ارسال دعوتنامه برای ویزاهای مهاجرت از طریق مهارت - فروردین ۱۳۹۶

آخرین وضعیت ارسال دعوتنامه برای ویزاهای مهاجرت از طریق مهارت

احتمال تغییر در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا

  ۱   ۲   ۳   ۴